Pomiary instalacji gazowych

Proponujemy państwu pomiary instalacji gazowych trzema metodami :

  • przy użyciu detektorów metanu (metanometrów) typ SF 321 N , polegająca na pomiarze zawartości metanu w pomieszczeniu lub w pobliżu instalacji gazowej, która to metoda nie pozwala stwierdzić czy instalacja gazowa jest szczelna, a jedynie czy w pobliżu instalacji nie występuje metan.
  • Przy użyciu manometrów elektronicznych typ C9505IS zastępujących manometry cieczowe, pozwalające uniknąć niebezpieczeństwa rozlania rtęci podczas pomiaru.
  • Przy użyciu elektronicznych urządzeń typ MiniLec mierzących wypływ gazu z badanej instalacji w jednostce czasu wyrażony w l/h, pozwalający w sposób precyzyjny stwierdzić stopień szczelności badanej instalacji.
  • Wykonujemy również analizę spalin, określająć w ten sposób prawidłowość działania urządzeń gazowych.

Metoda pomiaru upływu gazu z badanej instalacji jest dla Państwa niezwykle korzystna gdyż pozwala w prosty sposób stwierdzić stopień szczelności instalacji oraz urządzeń gazowych, a w przypadku wystąpienia upływu gazu ( nieszczelności ) daje administracji oraz użytkownikowi 4 tygodniowy okres na podjęcie decyzji i przygotowanie lokalu dla usunięcia nieszczelności .

Ponadto w/w metoda pomiaru kwalifikuje instalacje posiadające upływ gazu o wielkości poniżej 1 l/h jako instalację sprawną technicznie (szczelną) natomiast badanie metanometrem lub manometrem cieczowym zakwalifikuje ją jako nieszczelną co w konsekwencji prowadzi do wykonania remontu badanej instalacji.

Nadmienimy, że praktyka wykazała iż badanie upływu gazu z instalacji kwalifikuje o ok. 70% więcej instalacji jako szczelne w porównaniu do badań metanometrem lub manometrem cieczowym.

Pragniemy przypomnieć, że badanie szczelności zabudowanej instalacji gazowej detektorem gazu (metanometrem) jest niemożliwe.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu tego typu prac proponujemy państwu precyzyjny sposób wyceny świadczonych przez Nas usług uzależniony od zakresu robót.